sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Stowarzyszenia


Wspólnoty parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Wspólnota Ojca Pio
 • Żywy Różanie
 • Pustynia Miast
 • Schola Dziecięca
 • Odnowa w duchu Św.
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Lso Seniorzy
 • Rada Parafialna
 • Caritas
 • Grupa Jana Pawła II
 • Duszpasterstwo Nauczycieli Łasin
 • Rada Parafialna

  Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

  I. Cel Rady


  l. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27). 2. Rada ta jako zespół duszpasterzy i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza.

  II. Skład Rady i sposób jej powoływania


  3. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:
  a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii,
  b) z wyboru: delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup apostolskich,
  c) z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.


  4. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków Rady powinna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 30 osób).
  5. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.
  6. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: "Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz w zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam".
  7. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii oraz przekroczenia wieku 70 lat.
  8. Skład Rady oraz dokonane w niej zmiany winny uzyskać zatwierdzenie Kurii Biskupiej.

  III. Zadania i kompetencje Rady


  9. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski .
  10. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego.
  11. Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnych Rad Ekonomicznych. Ewentualne wnioski dotyczące kwestii materialno-gospodarczych związanych z duszpasterstwem Parafialna Rada Duszpasterska winna kierować do Parafialnej Rady Ekonomicznej.
  12. Sprawy ściśle katechetyczne należą do kompetencji Parafialnej Rady Katechetycznej.
  13. Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli potrzeba, w dalszej kolejności do Kurii Biskupiej.

  IV. Kadencja i sposób działania Rady


  14. Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz może zmienić tę część Rady, która pochodzi z nominacji. 15. Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.
  16. Porządek zebrania winien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Zawsze też należy przewidzieć wolne głosy poszczególnych członków Rady oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego zebrania.
  17. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, należy zwoływać ją częściej.
  18. Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.

  19. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.

  Członkowie Rady w parafii św. Katarzyny w Łasinie :


  1. Halina Osińska
  2. Dorota Kawska
  3. Adam Ordon
  4. Franciszek Kawski
  5. Krzysztof Klownowski
  6. Teresa Czyżak-Szram
  7. Jan Ziętarski
  8. Irena Głodowska
  9. Stanisław Trojanowski
  10. Antoni Leszczyński
  11. Adam Zawcki
  12. Zenon Rybiński

  13. Henryk Szczepkowski
  14. Marian Goryński
  15. Piotr Jankowski
  16. Statek Janusz
  17. Mariusz Błażejewicz
  18. Ludwik Mischke
  19. Stefan Arszyński
  20. Plitt Zygfryd
  21. Roman Gajewski
  22. Rejewski Roman
  23. Andrzej Cichocki


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski