Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Ko�ciu� �wi�tej Katarzyny

NIECH B�DZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !

Duszpasterze parafii pw. �wi�tej Katarzyny Aleksandryjskiej w �ASINIE serdecznie witaj� i zach�caj� do odwiedzenia naszej wsp�lnoty parafialnej. Pragniemy razem z Wami prze�ywa� tajemnice Ko�cio�a i poznawa� �ycie religijne naszej parafii.

Zapraszamy r�wnie� do wsp�lnego prze�ywania w spos�b sakramentalny ofiary krzy�owej Jezusa Chrystusa na Mszy �wi�tej.

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM SZCZʦ� BO�E!

Internet jest bez w�tpienia miejscem otwartym dla szerokiego og�u obywateli, jest niejako nowym horyzontem. Wirtualny �wiat pobudza i zaprasza r�wnie� Ko�ci� do g�oszenia Dobrej Nowiny. To w tym wyra�a si� na progu nowego tysi�clecia istota Chrystusowego polecenia: «Wyp�y� na g��bi� — Duc in altum!» (�k 5, 4).

Dlatego chcemy stworzy� warunki do prowadzenia ewangelizacji r�wnie� poprzez wirtualny �wiat. Naszym celem jest aby Internet sta� si� okazj� spotkania z chrze�cija�skim przes�aniem. Poprzez t� stron� chcemy r�wnie� udziela� niezb�dnego wsparcia osobom, kt�re ju� zosta�y obj�te ewangelizacj�. Nie ulega jednak w�tpliwo�ci, �e Internet cho� nigdy nie zdo�a zast�pi� g��bokiego do�wiadczenia Boga, kt�re dost�pne jest jedynie na drodze �ywego, liturgicznego i sakramentalnego uczestnictwa w �yciu Ko�cio�a - mo�e pom�c zar�wno w przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem we wsp�lnocie, jak i w stawianiu pierwszych krok�w na drodze wiary, r�wnie� w naszej wsp�lnocie parafialnej.

Chcemy, aby istot� tej strony by�o nie tylko dostarczenie informacji dotycz�cych �ycia Parafii i Ko�cio�a, ale przede wszystkim, by sk�oni�o nas do zatrzymania si� nad �yciem i jego tajemnicami. Niech ta przestrze� informacji i obrazu pomo�e nam r�wnie� w dostrze�eniu twarzy Chrystusa i us�yszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu, albowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go r�wnie� dla cz�owieka.

Ks. Grzegorz Grabowski /�asin proboszcz/

III Niedziela Wielkiego Postu

Biblia

Jak Czyta� Bibli�

Kodeks Prawa Kanonicznego

Katechizm Ko�cio�a Katolickiego

Ciekawe Strony InternetoweKatarzynka

S�OWO PASTERSKIE Z OKAZJI 25 ROCZNICY USTANOWIENIA DIECEZJI TORU�SKIEJ


© Oficjalna Strona Parafii �wi�tej Katarzyny w �asinie
Opracowa�: Krzysztof Wi�niewski